Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
for den selvejende undervisningsinstitution
Rudehøj Efterskole 

§1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Rudehøj Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 22. august 1999 og har hjemsted i Odder kommune.

Stk. 3. Skolen ejer ejerlejlighed nr. 2 i ejendommen matr. nr. 13 d og 23 bæ Odder by, Odder, beliggende Rude Havvej 11, 8300 Odder.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål:

Skolens bagland er Dansk Oase, den karismatiske fornyelse i den evangelisk-lutherske kirke i Danmark.

Skolen ser alle mennesker som unikke og elsket af Gud.

Skolen lægger vægt på kvalificeret undervisning, der kan hjælpe de unge til at følge deres livsdrømme.

Skolen finder det vigtigt, at ethvert menneske opdager og udnytter egne potentialer og bliver livsdueligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Skolens nærmere formål er at tilbyde inspirerende boglig og anden faglig undervisning af høj kvalitet og at formidle levende selvvalgt kristendom.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Myndige personer, som føler tilknytning til skolen, kan være medlemmer af skolekredsen.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Af medlemmerne opkræves kontingent én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13. 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved e-mail eller almindeligt brev til medlemmerne med dagsorden for mødet. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

                      1. Valg af dirigent 

                      2. Bestyrelsens beretning 

                      3. Forstanderens beretning

                      4. Godkendelse af det reviderede regnskab

                      5. Indkomne forslag

                      6. Fastsættelse af kontingent

                      7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                      8. Valg af revisor

                      9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør modtagne forslag senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk.1.

Stk. 7. 3 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.

Dansk Oase udpeger 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 er på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Fordelingen fortsætter som fastlagt ved lodtrækning år 2000. Genvalg kan ske.

De af DanskOase udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil afløser(e) udpeges.

Stk. 3. Der kan vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 1. og 2. suppleant fastlægges efter antal stemmer. Ved stemmelighed trækkes lod. Genvalg kan ske.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om frie kostskoler § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. En suppleant indtræder i stedet for det fratrædende medlem og i dennes valgperiode.

Er begge suppleanter allerede indtrådt som bestyrelsesmedlemmer, skal der hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Fratræder en eller begge de af DanskOase udpegede medlemmer, skal der hurtigst muligt udpeges afløsere for den/de fratrådte medlemmer.

Stk. 5. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 7. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

Stk. 8. Skolens forstander deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 9. 1 medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 10. Bestyrelsen kan beslutte at afholde møde uden deltagelse af forstander og medarbejderrepræsentant.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved det til enhver tid af standardvedtægterne definerede kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. 

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v..

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i sager om læreransættelser, køb, salg og ombygning af fast ejendom, om kursus- og undervisningsplaner og om udarbejdelse af budget for undervisningsudgifter.

Stk. 4. Medarbejderrådet tillægges ikke besluttende myndighed.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om frie kostskoler § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.  Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et ved de til enhver tid gældende standardvedtægter defineret kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægter og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform, skal en ny vedtægt godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning og for så vidt angår folkehøjskoler godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling/repræsentantskabs-møde.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. 

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne af 15. april 2000.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2001.

 

Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne af 22. april 2001.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. april 2003.

    

Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne af den 6. april 2003

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2013.

 

Bestyrelsens underskrifter:

 

Michael Sjælland, formand

Linda Gamst Josefsen, næstformand

Øjvind Thomasen         

Natalie Munkholm

Allan Kjær                  

Hanne Toft

Christine Toldam

 

 

Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne af den 8. marts 2013

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015

 

Dato for offentliggørelse på denne hjemmeside: 1. august 2011

Dato for ministeriets sidste godkendelse af vedtægterne: 21. juni 2001