Rammer og regler

Husorden

Rudehøj efterskole er et dejligt sted. Vi er hjem, skole, arbejdsplads og fritidssted for ca. 120 mennesker dagligt.  Vi er her alle sammen for at lære noget, udvikle os, have det sjovt og føle os trygge og godt tilpas. Respekt, tillid, opmuntring, omsorg og tilgivelse er nødvendige for, at vi alle har det rart. Konflikter opstår mellem mennesker og også på RE, derfor er det vigtigt, at konflikterne løses på en ordentlig måde og med respekt for de involverede. Det er vigtigt, at medarbejdernes henvisninger følges lige meget, om du er enig eller er uenig i det anviste.  For at sikre at RE er et rart sted at være, har vi udarbejdet følgende reglement. Vi forventer, at det overholdes, så vi kan bruge tid og energi på noget godt og betydningsfuldt.

Hovedregler

 • Positiv indstilling til det at gå på efterskole, hjemmet, aktiviteter, skolegang og hinanden.
 • Enhver omgang med hash og andre euforiserende stoffer, må ikke finde sted så længe du er tilmeldt Rudehøj Efterskole, dette gør sig også gældende i ferier og weekender.
 • Alkohol må ikke indtages eller være i din besiddelse, mens du er under skolens tilsyn. Under skolens tilsyn vil sige, når du er på skolen og til og fra Rudehøj efterskole.
 • Seksuelt samvær/omgang er ikke tilladt så længe man er under skolens tilsyn.
 • Elever skal vise hinanden respekt. Mobning, vold, tyveri og hærværk er uacceptabelt og kan medføre bortvisning.
 • Man kan ikke ryge på Rudehøj

Udover hovedreglerne gør følgende sig også gældende på Rudehøj

 

Kærester: Det er dejligt at have en kæreste, men vi forventer at kærestepar tager hensyn til omgivelserne og respekterer, at de er en del af et større fællesskab. Tidligere kærester har et særligt ansvar overfor hinanden.

 • Piger og drenge må gerne holde af hinanden, om hinanden og passe på hinanden.
 • Det er godt at tage hensyn både for hinanden og for fællesskabet. For eksempel er det rart at kysse, men det bør finde sted på en måde og på lokaliteter, så andre ikke føler sig generet af det.
 • Lade være med at udlevere hinanden og hinandens hemmeligheder, heller ikke når I ikke er kærester længere.
 • For at hjælpe til ikke at blive fristet over evne, har vi valgt at kærestepar ikke må være alene i et låst rum ej heller til åben gang.
 • Når man bliver kærester, skal man have en ”kærestesnak” med familiegruppelæreren, så vi lige får snakket den nye situation igennem med de glæder og mulige udfordringer det giver, når man er på Efterskole.

Materiel skade:

Vi kan alle komme til at ødelægge noget, når dette sker, er det vigtigt, at du ikke er ligeglad, men melder dette til en ansat på Rudehøj, som vil hjælpe dig med at tage hånd om dette.

Mødepligt:

Der er mødepligt til undervisning, morgenmad, tanken, middagsmad, aftensmad (mandag-onsdag), nyheder, rengøring og skolens obligatoriske aktiviteter. 

Skoledelen er også vigtig på en efterskole. Derfor er der mødepligt til undervisning, og vi accepterer ikke ulovligt fravær.

Ud af huset:

Det er fantastisk, at Rudehøj efterskole ligger i Odder by med alle de muligheder det bibringer hverdagen. Da vi har ansvar for dig, er det vigtigt for os at vide, hvor du er, hvis ikke du er på skolen. Derfor:

 • Hvis du tager ud af huset, skal du lave en aftale med en lærer.
 • Ved ture udenbys skal du altid lave en aftale med vagten.
 • Når du færdes i byen eller uden for skolens område, er det vigtigt, at du tænker på hvilke signaler, du sender.
 • Særligt når man færdes i grupper, kan det virke voldsomt på fremmede. Folk i byen kender os og vender tilbage med både ros og ris. Du repræsenterer nu Rudehøj, og vi tror på, at I kan gøre det godt derude.

Nogle få retningslinjerPå den anden side af Rude Havvej er der Boligforeninger, Ældrecenter og Kolonihaver. Deres fællesområder færdes vi ikke i.

 • Husk man kommer længst ved at være venlig.

 

Medicin:

Man må ikke opbevare medicin/naturmedicin på værelset. Du bedes derfor udlevere det til vagtlærer eller din familiegruppelærer, som placerer det i skolens medicinskab på lærerværelset, hvor du altid har tilgang til det via en ansat.

Sygdom:

Den syge skal selv møde op til morgenmaden og kontakte morgenvagten. Eleven skal forsøge at deltage i de 2 første undervisningslektioner og derefter i samråd med vagten vurdere, om han/hun skal lægge sig syg. Hvis man lægger sig syg, gælder det for hele dagen. Når man er syg, er det også godt at få frisk luft, derfor opfordrer vi til, at man strækker benene og trækker frisk luft udenfor alene, dog kun i følgende tidsrum kl. 10.40-10.50 og kl. 13.15-13.30 og 18-18.15.

En syg opholder sig kun på eget værelse. Værelseskammeraten sørger for mad til den syge og for at service kommer tilbage til køkkenet samme dag.

Almindeligvis forventes det, at eleverne selv kan transportere sig til aftaler hos lægen.

Eleverne sendes kun i særlige tilfælde hjem under sygdom og kun, når skolen ikke synes, det er ansvarligt, eller hvis de bliver særligt plejekrævende.

Weekend:

Weekend på efterskole er hygge, alternativt program, afslapning og god stemning, men naturligvis kan man have brug for at komme hjem og slappe af. Det er derfor vigtigt, at du husker at notere på weekendlisten tirsdag om dine weekendplaner af hensyn til køkkenets planlægning. Hvis du er på Rudehøj i weekenden, er du her i hele weekenden(fra fredag til søndag).

 Skal du have besøg af en kammerat fra skolen, eller skal du et andet sted hen end hjem, bedes din forældre ringe og give besked til kontoret. Forældrene i det hjem I skal besøge skal også give deres samtykke til skolen, såfremt det er en anden elev fra skolen, I besøger. Disse aftaler skal være indgået med kontoret/vagten senest onsdag middag.

Man skal være tilbage fra weekend fra kl. 19-22.

Du kan først tage på weekend, når stillede opgaver er udført, og dit værelse er i orden og godkendt af en lærer. Op til forlængede weekender og ferier er afrejse tidligt kl. 16.00.

Musik og radio:

Musikanlæg må gerne benyttes på værelserne – dog kun i det omfang, at de ikke forstyrrer andre. I stilletimen og efter kl. 22.00 må man kun høre musik/radio på meget lavt niveau. Fra kl. 22.30 til 07.00 skal alle musikanlæg/radio være slukket og mobiltelefoner på lydløs.

Vi er alle forskellige også hvad musiksmag angår, derfor forventer vi, at eleverne tager hensyn til deres omgivelser, og enhver henstilling fra andre om gener skal respekteres.

Hjem:

Du har nu fået et ekstra hjem, der er lidt større end det du plejer at kalde hjem. Der er flere mennesker i familien og boligen er større. Det er dejligt, og vi glæder os til at skabe hjem sammen med dig og for dig. I ethvert hjem er der regler, og det er der selvfølgelig også på Rudehøj. Generelt er det vigtigt, at man udviser respekt og tager ansvar for hjemmet – se videoer

Computer:

Computere bliver en større og større del af vores hverdag. På Rudehøj har vi trådløst netværk på hele skolen. Du må som elev bruge din computer i al din vågne tid. Naturligvis bruges computeren til undervisningsrelaterede ting i undervisningen, men derudover må du bruge den til alle lovlige aktiviteter i din fritid. Computeren skal sammen med alt andet elektronisk udstyr være slukket kl. 22.30.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefon skal i undervisningssituationer, måltider eller fællesarrangementer være på lydløs og må ikke benyttes. Den skal i tidsrummet 22.30-7.00  være på lydløs og må ikke benyttes til andet end vækkeur.
Du kan læse mere om vores mobilpolitik her.

Branddøre:

Branddøre må ikke benyttes, dog må branddør på anden drengegang benyttes til aktivitet på boldbanerne bag skolen.

Brand:

I tilfælde af brand samles alle ude foran skolen ved flagstængerne. Her skal man stå sammen med sine værelseskammerater i nummerorden startende med pigegangens vær. 41, 21, 22 - herefter følger drengegangen vær 1,2,osv

Der vil i starten af skoleåret blive givet særlige instruks om dette.  

Rengøring:

Der er hverdagsrengøring på skolen kl.18.15. Man er først færdig, når man er blevet godkendt af vagten og har stillet rengøringsudstyret pænt tilbage på plads.

Stilletid:

Der er stilletid på skolen fra kl. 18.15 – 19.30. Her skal du tilbringe tiden på dit eget værelse eller i lektiecafeen i spisesalen.

Nattevagt:

Natten bruges til at sove for at være parate til næste dag, men bliver du syg, eller får du brug for en voksen i løbet af natten, kan du henvende dig til nattevagten, der sover i vagtværelset bag ved frontboden. Hvis vagten sover et andet sted er det markeret på døren til frontboden.

Drenge- og pigegangen:

Det er rart at kunne være sig selv på eget værelse og gang og derfor har drenge og piger kun adgang til hinandens gange ved åben gang en hverdagsaften i angivet tidsrum.