Der ligger en årsplan for skolevejledning på Rudehøj Efterskole

Årsplan for UU-vejledning på Rudehøj

Formål:

Overordnet set er formålet med uddannelsesvejledningen at informere den enkelte elev om uddannelses- og karrieremuligheder. Gennem samtaler og andre vejledningsaktiviteter skal den enkelte elev udfordres på sin uddannelsesplan og afklares, for at sikre at eleven havner på den rette ungdomsuddannelse efter efterskoleopholdet.

Eleven indstilles til uddannelse på baggrund af en UPV (uddannelsesparathedsvurdering) som står på 3 ben:

den faglige, den sociale og den personlige parathed.

 

August: Skolestart

Orientering om uddannelsesvejledningen på Rudehøj for forældre og elever. Her gøres det klart at forældre altid kan kontakte vejleder med spørgsmål. Kort information om aktiviteter på de forskellige klassetrin.

Information om UPV, som danner grundlag for om eleven kan blive optaget på ungdomsuddannelse.

 

August/September

Indsamling af medbragte uddannelsesplaner som kan danne overblik over elevernes historik

Fælles information til alle elever og klasser om vejledningsaktiviteter i løbet af året.

Information om UPV til forældre og elever.

Desuden ydes Uddannelses - erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering – UEA.

Mål: At alle bliver bekendte med deres muligheder efter grundskole. De skal kende uddannelsessystem og vigtige uddannelsessider som www.ug.dk, www.minuddannelse.dk og kende til e-vejledning som ekstra vejledningsmulighed. Der afsættes 2-3 lektioner pr. klasse til dette.

Front: Introduktion til uddannelsessystemet i klassen + påbegyndelse af uddannelsesplan.

10. kl.: Introduktion til uddannelsessystem i klassen + påbegyndelse af uddannelsesplan

9.kl.: Introduktion til uddannelsessystem i klassen + påbegyndelse af uddannelsesplan

 

September

1.individuelle uddannelsessamtale med elever i Front, 10 kl. og 9.kl. Der afsættes tid og eleverne informeres om hvornår de har samtale. Der tages afsæt i elevens uddannelsesplan.

Mål: At blive afklaret om hvor man skal i brobygning.

 

Oktober

Forældredag om job/uddannelse. Hvilke tanker gjorde mor/far sig? Hvordan vælger man ”det rigtige”?

Evt. virksomhedsbesøg f.eks. hos OdderVognen eller andet.

Brobygning for 10.kl. og Front som planlægges i samarbejde med Odder/Skanderborg UU.

Vejledning til DOSO som skrives på baggrund af uddannelsesplan og brobygning.

Frivillig brobygning for 9.kl.

Vejleder samtaler med samtlige klasseteams lærere om den enkelte elev, for at sikre bedst mulige grundlag for at foretage UPV (uddannelsesparathedsvurdering).

 

November

Samtaler med særligt uafklarede elever i 9.kl., 10, kl. og Front.

8.kl. Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering – UEA.

8. kl. introduceres til uddannelsessystem og jobmuligheder. De skal kende udd.system og vigtige uddannelsessider som www.ug.dk, www.minuddannelse.dk og kende til e-vejledning som ekstra vejledningsmulighed. Der afsættes 2-3 lektioner pr. klasse til dette.

 

December/Januar

Information til forældre/elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne.

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Uddannelsesmessen ”Uddannelse uden grænser” i Scandinavian Congress Center, Århus d. 16. og 17. januar for alle elever.

Obligatorisk praktikuge for 9.kl.med henblik på erhvervserfaring. Jeg hjælper gerne med vejledning til valg af praktiksted og med kontakter i Odder. Har man selv en kontakt nær bopæl, er man velkommen til at benytte den. I udgangspunktet tager man selv kontakt til praktikstedet, da det er en del af læringen.

 

Januar/Februar

2.individuelle uddannelsessamtale med elever i Front, 10 kl. og 9.kl. Der afsættes tid og eleverne informeres om hvornår de har samtale. Der tages afsæt i elevens uddannelsesplan, brobygning

Mål: At blive afklaret om næste skoleår og evt. øvrig fremtid.

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Færdiggørelse af uddannelsesplan i samarbejde med vejleder

UVP (Parathedsvurdering – alle afgangselever skal parathedsvurderes med henblik på ungdomsuddannelse.)

Introduktion til optagelsesprocedure – herunder www.optagelse.dk

Mulighed for ekstra samtaler for uafklarede elever og elever der ikke er parate.

 

Marts:

Uddannelsesplan skal færdiggøres på www.minuddannelse.dk

Ansøgning skal færdiggøres på www.optagelse.dk og godkendes af forældre og vejleder

Deadline for elektronisk forældreunderskrift

Vejleder er ansvarlig for at sende ansøgning til uddannelsesinstitution

Vejleder informerer hjemkommuner om de elever der ikke har en traditionel uddannelsesplan

 

April:

Evt. 3 samtale for uafklarede elever i 9.kl., 10.kl. og Front. Handlingsplan iværksættes, evt. i samarbejde med hjemkommunes UU-center.

 

April/Maj

Information om uddannelsessystemet i 8.kl.

Arbejde med uddannelsesplaner i 8.kl.

Individuelle samtaler med elever i 8.kl. baseret på uddannelsesplan.

Spørgeskema skal udfyldes elektronisk af samtlige afgangselever som evaluering på optagelsesprocedure.

 

Juni

Tilbagemelding til UU-centrene på elever som har foretaget omvalg siden marts

En ny årsplan udarbejdes på baggrund af nye politiske tiltag

Uddannelsesplaner printes og vedlægges de elever der fortsætter grundskole andetsteds

 

Vh

Alexander Eriksen og Helene Jørgensen

Uddannelsesvejledere, Rudehøj Efterskole

Vejledertelefon: 22195260